آدرس: منظریه

 متراژ: 95 مترمربع بالکن: 166 مترمربع

 مالکیت: مالکیت کامل

 بر ورودی: 9.5 عمق:

 دسترسی بالکن: پله

 شیشه سکوریت: شیشه سکوریت

 کرکره: ساده

 دکوراسیون: ندارد