آدرس: منظریه

 متراژ: 150 مترمربع بالکن: 150 مترمربع

 مالکیت: مالکیت کامل

 بر ورودی: عمق:

 دسترسی بالکن: پله

 شیشه سکوریت: شیشه سکوریت

 کرکره: ساده

 دکوراسیون: ندارد