آدرس: میدان مادر

 متراژ: 80 مترمربع بالکن: 10 مترمربع

 مالکیت: مالکیت کامل

 بر ورودی: عمق:

 دسترسی بالکن: پله

 شیشه سکوریت: شیشه سکوریت

 کرکره: ساده

 دکوراسیون: ندارد